Truy cập nội dung luôn


Hiến chương ASEAN

 

Văn kiện pháp lý quan trọng của ASEAN năm 2008đã khẳng định lại các mục tiêu cơ bản trên, đồng thời bổ sung thêm 15 mục tiêu (http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Vietnam.pdf) mới nhằm phù hợp với tình hình.

 

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137