Ảnh

Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN đầu tiên trong năm 2020
Đại biểu Indonesia trao đổi trước Hội nghị.
Đại biểu Indonesia trao đổi trước Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.