Ảnh

Về Cuộc họp các Quan chức cao cấp ASEAN trù bị cho Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và các Hội nghị Bộ trưởng liên quan
ảnh 09
ảnh 09
Ảnh 10
Ảnh 10