Truy cập nội dung luôn

Hình và Ảnh của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36

22-06-2020, 01:41:00

CMSC Dưới đây là đường dẫn để khai thác các hình và ảnh trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/16Z6uthpvCVvEMu3yLeUfjMOYh14zvVtq

Hình: http://aseansummit2020.vtv.vn

Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hóa
Địa chỉ: số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội
Email: info.mofa@asean2020.vn
Điện thoại: +84 024.37993103
Fax: +84 024 38234 137